Adatkezelési tájékoztató

a https://www.movementclinic.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A weboldal üzemeltetője, Movement Clinic Bt. (továbbiakban szolgáltató / adatkezelő) a weboldal működtetése során, az oldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név/Cégnév Movement Clinic Bt.
Székhely 1112 Budapest, Hegyalja út 186. Fszt. 1.
Adószám 29227754-1-43
Weboldal megnevezése, címe movementclinic.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége movementclinic.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelő elérhetőségei

Név/Cégnév Movement Clinic Bt.
Székhely 1112 Budapest, Hegyalja út 186. Fszt. 1.
Levelezési cím 1112 Budapest, Hegyalja út 186. Fszt.
E-mail kingatakacs@aol.com
Telefon +36203311344

Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal és annak segítségével biztosított, az Adatkezelési célok c. fejezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatásokat az azokat igénybe vevő személyek részére biztosíthassa, megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, regisztrált felhasználói, a weboldalon hírlevélre feliratkozó látogatók, a weboldalon meghirdetett programra történő jelentkezéshez jelentkezési lapot kitöltő látogatók, a webinárium vásárláshoz ürlapot kitöltő látogatók, illetve a kapcsolattartó e-mail küldésére szolgáló űrlapot kitöltő látogatók.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni az Adatkezelési célok c. fejezetben részletezett szolgáltatásokat, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, önként dönthet arról, meg kívánja-e adni személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal által biztosított szolgáltatások igénybe vétele azonban adatszolgáltatás nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Felhasználónév Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés leadása a webáruházban

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e- mail küldése, megrendelt termékek (webinárium) megtekintése a weboldalon keresztül, részvétel a megrendelt programon (tábor, workshop, tanfolyam). Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás, és a számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a webáruházban vásárló felhasználók.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • az adatkezelő és alkalmazottai
 • A számla kiállításához kapcsolódó jogosultak (ld. a Számla kiállítás c. fejezetben)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Telefon Kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Felhasználónév Azonosítás, kapcsolattartás
Cégnév (céges számla esetén) Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Adószám (céges számla esetén) Számlázás
Rendelt termékek adatai A termékek azonosítása
Megrendelés időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Jelentkezés külső szolgáltató partner által szervezett programokra

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, szolgáltató partner által (harmadik fél) megrendelt programon (tábor, workshop, tanfolyam) való részvétel. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás, a számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a programra jelentkező felhasználók.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • az adatkezelő és alkalmazottai
 • A programot lebonyolító külsős partner cég jogosultak (ld. Harmadik fél c. alfejezet)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Telefon Kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Résztvevők száma Technikai információs művelet
Megrendelés időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

Harmadik fél

Amennyiben az adott Program külsős szervező partnercég által történik, a jelentkezéshez szükséges adatokat a szervező partnernek továbbítjuk a Program szervezési előkészületeihez, a résztvevőkkel történő kommunikáció és a Program zavartalan lebonyolítása érdekében.

Név/Cégnév Hungaroraft Kft.
Székhely 1028 Budapest, Honvéd utca 15.
Adószám 14570829-2-41
E-mail cím info@hungaroraft.hu
Telefon +36209823203
Kapcsolattartó Takács Gyula

 Számla kiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e- mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • az adatkezelő és alkalmazottai
 • jogszabályi kötelezettségből eredő harmadik fél (ld. Harmadik fél c. alfejezet)

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Telefon Kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Felhasználónév Azonosítás, kapcsolattartás
Cégnév (céges számla esetén) Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Adószám (céges számla esetén) Azonosítás, számlázás
Rendelt termékek adatai A termékek azonosítása
Számla száma A számla azonosítása
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Harmadik fél

Jogszabályi kötelezettségből eredően a számla kiállításához szükséges személyes adatokhoz az adatkezelő pénzügyi és számviteli bizonylatainak kezelésével megbízott könyvelőiroda részére hozzáférést biztosít:

Név/Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Név/Cégnév Szebe Szervíz BT.
Székhely 5540 Szarvas, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám 22286440-1-04
E-mail cím info@szebe.hu
Telefon +36-30-556-1155

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és  ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

Tájékoztatjuk, hogy sem a név, sem az e-mail cím megadásakor nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a név vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan nevet és e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Jelentkezés képzéseinkre

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel, valamint jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés az ÁEEK által minősített, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, továbbá annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet értelmében bejelentett, illetve engedélyköteles képzéseinken való részvétellel kapcsolatban. Képzéseinken történő részvételhez képzési szerződés megkötése, számla kiállítása szükséges.

Ezen dokumentumok a minősített képzés jogszabályban rögzített, kötelezően előírt elemei, így a képzéseinken történő részvétel (beleértve az e-learning képzéseket is) ezen adatok kezelése nélkül nem lehetséges.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint jogszabályi kötelezettség. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon képzéseinkre jelentkező felhasználók.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban rögzített kötelezően előírt adatmegőrzési idő végéig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, de a jogszabályban kötelezően előírt megőrzési idő ezt felülbírálhatja. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés
Születési név Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés
Anyja lánykori neve Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés
Születési hely és idő Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés
Telefon Kapcsolattartás
Lakcím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Számlázási név/cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Számlázási cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Adószám (céges számla esetén) Azonosítás, számlázás
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet (checkbox) szándékos kipipálásával vagy kiválasztásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos és tevőleges bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Kötelező adatszolgáltatás

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet értelmében a bejelentett, illetve engedélyköteles felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan a képző intézmény köteles adatokat szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatói Rendszerbe (FAR). A képzésre jelentkező a személyi azonosításra alkalmas adatok továbbítását letilthatja a jelentkezési lapon kifejezetten erre a célra szolgáló, „Adattovábbítás letiltása” jelölőnégyzet bejelölésével. Az adatokat a jogszabály értelmében a Képző Intézmény köteles bekérni, és nyilvántartani, a tiltásra vonatkozó szándékot az adatszolgáltatás során a FAR rendszerébe továbbítani.

Sütik (cookie-k)

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k (kis méretű szövegfájlok) az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi felhasználó érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében,

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. Az adat kezelés jogalapja: ezen cookie-hoz az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül történő közlés továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Barion kártyás fizetés működéséhez feltétlenül szükséges sütik

Cookie neve A sütik leírása és célja Szolgáltató Cookie-k élettartama a böngészőben?
ba_vid Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a webhely felhasználóinak azonosítására több munkameneten keresztül. Barion Payment Inc. 1,5 évig a legutóbbi frissítéstől számítva
ba_vid.xxx Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a webhely felhasználóinak azonosítására több munkameneten keresztül. Ezenkívül összegyűjti a ba_vid, digitális ujjlenyomatokat a böngésző beállításaiból, az első, az aktuális és az utolsó látogatás időbélyegeit a webhelyen, valamint azt, hogy a harmadik féltől származó sütik engedélyezve vannak-e vagy sem. Barion Payment Inc. 1,5 évig a legutóbbi frissítéstől számítva
ba_sid Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a felhasználók azonosításához több webhelyen keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc
ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a felhasználók azonosításához egyetlen weboldalon keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc

Ha a sütik élettartama a legutóbbi frissítés óta van meghatározva, akkor ez azt jelenti, hogy a webhely minden látogatása meghosszabbítja a cookie-k lejárati idejét a webhely utolsó látogatásának dátumától számított 1,5 évvel. Ehhez az adatgyűjtéshez nincs szükség a felhasználó hozzájárulására. Az összegyűjtött adatok adatkezelése a Barion Payment Inc. jogos érdekén alapul. További információk .
Egyéb technológiák: A böngésző digitális ujjlenyomata: Célja a csalárd munkamenetek kiszűrése a felhasználók böngészési viselkedése és böngészőik ujjlenyomatai alapján. Segít azonosítani az adott eszközön használt egyedi böngészőket. Saját weboldalunkon és más kereskedők webhelyein keresztül használjuk, akik a Barion Smart Gateway-t használják. Az adatvédelmi irányelvekről az adatvédelmi közleményünk 5.4. Fejezetében olvashat részletesen .

Barion marketing célú sütik

Cookie neve A sütik leírása és célja Szolgáltató Cookie-k élettartama a böngészőben?
BarionMarketingConsent.xxx Célja az Ön nyilatkozatának tárolása a böngésző munkameneteivel és a vásárlási szokásokkal kapcsolatos adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, hogy személyre szabott hirdetéseket és ajánlatokat biztosítson Önnek. Amennyiben beleegyezését adta, a következő hitelkártya-csalás megelőzése céljából elhelyezett sütik által gyűjtött adatokat a böngészési és vásárlási szokásainak elemzésére, valamint személyre szabott hirdetések és ajánlatok nyújtására is felhasználják. Barion Payment Inc. 1,5 évig a legutóbbi frissítéstől számítva
Média- és hirdetőpartnerek sütije Célja a Barion és a Partner azonosító sütik közötti egyezés biztosítása. A cookie-egyeztetés során partnerünk szervere letölti és tárolja saját azonosítóját a felhasználó böngészőjében a Barion és a partner azonosítók szinkronizálása érdekében. Lásd az adatvédelmi közleményben További információ a sütikről a Partnerek sütikre vonatkozó irányelveiben található. Az ilyen sütiket használó Partnerek listája itt érhető el , a saját sütikre vonatkozó irányelveikre mutató linkekkel.

A marketing sütik tárolásához beleegyezése szükséges. Hozzájárulás hiányában nem tároljuk őket az Ön böngészőjében. A hozzájárulását bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon. A Barion Payment Ltd sütik segítségével gyűjt adatokat az Ön látogatásáról; információk arról, hogy mire kattintott, milyen terméket / szolgáltatást érdekel vagy vásárol, vagy ha megszakította a megrendelés leadását. Adatokat is gyűjt, hogy modelleket hozzon létre a látogatók viselkedéséről, és felhasználói profilokat hozzon létre, hogy személyre szabott tartalmat és digitális hirdetéseket jeleníthessen meg a felhasználók számára. A cél az, hogy a látogatók számára szóló hirdetések csak azok számára jelennek meg, akiket valóban érdekel az adott cikk. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns hirdetések és ajánlások megjelenítését az Ön számára, de azokat, amelyek relevánsak az Ön számára és érdeklik. Barion Payment Inc.[1] . Ennek érdekében a Partnerek azonosítóit a Barion sütik mellett is tároljuk. Az Ön beleegyezése lehetővé teszi az ilyen sütik tárolását is. További információt az adatvédelmi közleményünkben olvashat arról, hogy a Barion hogyan működik ezekkel az adatokkal. Ha a sütik élettartama a legutóbbi cookie-frissítésből származik, akkor ez azt jelenti, hogy a webhely minden látogatása az utolsó látogatás dátumától számított 1,5 évvel meghosszabbítja a sütik lejárati idejét.

Barion Adatfeldolgozó partnerek

a Barion Marketing Cloudra és a Barion Pixelre vonatkozik

 • DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosultak/címezettek és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

A közösségi oldalak adatkezelésére az adott közösségi oldal szolgáltatójának feltételei irányadóak. Erre az adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs. 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva cy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név/Cégnév Livepoint Kommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely 1037 Budapest, Seregély utca 11.
E-mail cím info@livepoint.hu
Telefonszám +36301905400

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A hálózati kommunikáció a szolgáltató szervere és a felhasználó számítógépe közötti kommunikáció során SSL titkosítással kódolásra kerül, így az adatokhoz illetéktelen személy nem tud hozzáférni. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

–  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

–  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

–  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

–  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

–  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

–  Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011-es NEFMI rendelet

–  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

–  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.